Ochrana osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Monika Žálková
Dr. Veselého 1007
763 21 Luhačovice
IČ: 65796411
Tel.: +420 608 822 841
E-mail: info@modalondon.cz

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Osobní údaje, které nám sami poskytnete: odesláním objednávky a/nebo založením zákaznického účtu, to znamená veškeré osobní údaje, které do formuláře doplníte nebo které nám poskytnete za účelem stát se zákazníkem a/nebo za účelem provedení nákupu

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

 • Plnění (kupní) smlouvy mezi Vámi a správcem osobních údajů, tj. námi v případě, že se registrujete na našem webu a/nebo vytvoříte objednávku na našem e-shopu
 • Oprávněný zájem v souvislosti se zasíláním novinek v rámci našeho newsletteru

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Řádné vyřízení vaší objednávky
 • Zasílání obchodních sdělení či uskutečňování jiných marketingových aktivit.

Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení či být jinak dotčeni našimi marketingovými aktivitami, máte možnost kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingu odvolat. Obrátit se můžete na výše uvedený kontaktní e-mail.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu, tj. po dobu poskytování záruky (24 měsíců). Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům.
 • Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, po jakou dobu, komu tyto údaje předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace byste měli nalézt v tomto dokumentu. Nebudete-li si jistí, můžete nás požádat o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a případně požádat o přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.
 • Právo na výmaz osobních údajů. V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali.

Jde o situace, kdy:

 1. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 2. vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 3. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň neexistuje jiný právní důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
 4. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) a v rámci tohoto práva vyjde najevo, že v dané situaci převažuje Váš zájem nad naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů;
 5. domníváte se, že osobní údaje jsou námi zpracovány protiprávně.
 • Právo na omezení zpracování
  • V některých případech máte možnost požadovat omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost Vašich osobních údajů; domníváte se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování). Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, mohou tyto údaje být zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou jejich uložení či zálohy).
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše „Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?“), proti takovému zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na kontaktní email uvedený výše.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2020